serch


其他產品閃光燈 分光鏡 晶棒 護目鏡
YAG 陶瓷聚光腔 平行光束擴束鏡 平凸和平面全反射鏡


閃光燈
flash_01
flash
TOP
分光鏡: 1.06 um 532 nm 632.8 nm
PP
PP_01
PP_02
TOP
晶棒
gwa
護目鏡: CO2護目鏡;YAG護目鏡;ARGON護目鏡
GL2
GL3
TOP
YAG 陶瓷聚光腔
ceramics
ceramics_01
ceramics_02
TOP
平行光束擴束鏡:  CO2;YAG;HeNe
toto
toto_01
TOP
平凸和平面全反射鏡:  直徑:30cm
mirro
mirro_01
mirro_02
TOP